Stichting Sjaasbergergank

De Kluis is ten tijde van Kluizenaar Arnoldus Haesen (rond 1750) een plek geworden waarheen men ter bedevaart trok uit de hele wijde omgeving, om voor zichzelf en vooral voor het vee een goede gezondheid te verkrijgen. Deze bedevaart kreeg, zoals we in de geschriften kunnen lezen, de naam ‘Sjaasbergergank’ en deze benaming koos men ook in 1977 bij de oprichting van de stichting, die het complex vanaf toen ging beheren; Stichting ‘Sjaasbergergank. De schrijfwijze < Sjaasbergergank > volgt dan de spelling van het Valkenburgs dialect.

De Kluis is eigendom van de vereniging tot behoud van Natuurmonumenten. De stichting Sjaasbergergank werkt al meer dan 45 jaar samen met Natuurmonumenten.

De Stichting heeft ten doel:

  • Het bevorderen van de instandhouding van gebouwde en ongebouwde objecten, welke uit oogpunt van geschiedenis, folklore, stijl of ligging van betekenis of karakteristiek zijn voor de plaats of de streek waarin zij gelegen zijn.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De Stichting tracht dit doel te bereiken met alle haar ten dienste staande wettige en tot het doel bevorderlijke middelen, onder meer door:
    • het exploiteren van de Kluis
    • ’t organiseren van de jaarlijkse Sint Leonardus-kermis
    • Sjaasbergergank op de laatste junizondag
    • ’t verkrijgen van subsidies, vrijwillige bijdragen, erfstellingen, legaten en schenkingen.

Mocht U ons financieel willen steunen dan kan dat via onderstaand rekeningnummer. Onze hartelijke dank.
IBAN NL27 INGB 0679 8235 49 t.n.v. “Stichting Sjaasbergergank Walem”